การเขียนเค้าโครงของโครงงานเค้าโครงโครงงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับ และหลายคนอาจไม่ทราบ หรือทราบแต่บางคนอาจลืมนั่นลืมนี่ ใส่ไม่ครบบ้าง ใส่สลับที่บ้าง ถามว่าน่าซีเรียสไหม ตอบว่าในระดับต้นๆอาจไม่ซีเรียสมากครับ แต่ถ้าน้องๆอยู่ในระดับสูง เช่นระดับมัธยม ระดับมหาลัย เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากครับ ดังนั้น แอดมินว่าน้องๆควรจะต้องฝึกให้เข้าใจและฝึกการเขียนที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นเลยดีกว่า โดยการค่อยๆศึกษาจากการแนะนำการเขียนเค้าโครงโครงงานที่ถูกต้องนะครับ

โดยเค้าโครงของโครงงาน คือ  โครงการเพื่อขอเสนอทำโครงงานในวิชาต่างๆประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงงาน

2. ผู้จัดทำโครงงาน

3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

6. สมมติฐานของการศึกษา

7. ขอบเขตของการทำงาน

8. วิธีดำเนินการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน

11. เอกสารอ้างอิง
บทความต่อๆไปทางแอดมินจะมาแนะนำการเขียนเค้าโครงของแต่ละหัวข้อนะครับ